Czym jest operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny to dokument, który określa zasady i warunki korzystania z wód powierzchniowych lub gruntowych oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniami. Jest to dokument wymagany przez polskie prawo w przypadku prowadzenia działalności związanej z korzystaniem z wód. Jakie informacje znajdują się w operacie wodnoprawnym? Jak można uzyskać ten dokument? Sprawdź poniżej!

Jakie informacje zawiera operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny składa się z dwóch części: opisowej i graficznej. W części opisowej znajduje się szczegółowy opis przedmiotu i zakresu działalności, który ma być prowadzony w rejonie objętym operatem wodnoprawnym. Dokumentacja zawiera też informacje dotyczące uwarunkowań hydrologicznych i hydrogeologicznych w rejonie, w którym ma być prowadzona działalność. Z kolei w części graficznej powinny się znaleźć rysunki, plany i schematy przedstawiające stan obecny oraz projektowaną działalność związaną z korzystaniem z wód. W części graficznej nie może też zabraknąć map hydrograficznych, profili terenu i planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak można uzyskać operat wodnoprawny?

Pierwszym krokiem do uzyskania operatu wodnoprawnego jest złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie. Wniosek ten powinien zawierać dane identyfikacyjne wnioskodawcy, opis planowanych działań związanych z wodami oraz informacje o lokalizacji, na której planowane jest korzystanie z wód. Następnie w zależności od rodzaju działań, jakie planowane są na danym terenie, konieczne może być uzyskanie różnych pozwoleń i opinii. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń urząd wodny dokonuje jego oceny. W przypadku pozytywnej oceny, urząd wydaje operat wodnoprawny. Osoba, która otrzymała operat, ma obowiązek przestrzegać warunków znajdujących się w dokumencie.