Oferta

I. Decyzje środowiskowe

Przygotowujemy w możliwe najbardziej kompleksowy sposób dokumentację na potrzeby uzyskiwania decyzji środowiskowej w trybie art. 71 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przeprowadzamy również wnikliwą analizę konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, co znacząco przyspiesza cały proces inwestycyjny. Zgodnie z art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa oraz oceny oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje się m.in. przed:

 • decyzją o pozwoleniu na budowę,
 • zezwoleniem na zbieranie odpadów,
 • zezwoleniem na przetwarzanie odpadów

 Na potrzeby decyzji środowiskowej opracowujemy:

1. Karty Informacyjne Przedsięwzięcia

2. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Spełniamy wymagania dla autorów Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zawarte w art. 74a ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa oraz oceny oddziaływania na środowisku.

 

 

II. Pozwolenia zintegrowane i sektorowe

Przygotowujemy dokumentację na potrzeby uzyskania pozwoleń i zezwoleń w najbardziej kompleksowy sposób, które pozwalają na eksploatację inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej.

 1. Pozwolenia zintegrowane
 2. Pozwolenia sektorowe:
  • Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • Pozwolenia wodnoprawne
  • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • Zezwolenia na zbieranie odpadów
  • Zgody na wydobycie odpadów

 

 

III. Sporządzanie sprawozdań środowiskowych

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o materiały przekazane od Kontrahenta, przygotowujemy następujące sprawozdania:

 • W zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • Raporty KOBIZE,
 • o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO
 • o wprowadzanych opakowaniach na rynek w systemie BDO
 • dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. f-gazy)
 • wyliczamy opłatę produktową

 

 

IV. Stała obsługa w zakresie ochrony środowiska

Świadczymy kompleksową usługę – wsparcie Przedsiębiorcy w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do skomplikowanych, często zmieniających się i niejasnych przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.
Przykładowy zakres stałej obsługi:

 1. Informowanie o zmianach w przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska istotnych  dla Zlecającego obsługę.
 2. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska – gospodarka opadami, gospodarka wodno-ściekową, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 3. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji odpadów w systemie BDO
 4. Prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO  
 5. Nadzór nad przekazywaniem odpadów innym posiadaczom.
 6. Sporządzenie w systemie BDO roboczego zbiorczego sprawozdania z tytułu gospodarowania odpadami.
 7. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzanie wykazów będących podstawą do obliczeń w/w opłat.
 8. Sporządzanie raportu w KOBIZE
 9. Monitoring wytwarzanych odpadów.
 10. Monitoring używanych substancji w odniesieniu do posiadanych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.
 11. Sporządzenie sprawozdania z tytułu wprowadzania produktów w opakowaniach lub opakowań.
 12. Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z tytułu wprowadzania ścieków do środowiska
 13. Organizacja i koordynacja pomiarów emisji hałasu
 14. Organizacja i koordynacja pomiarów emisji powietrza.
 15. Organizacja i koordynacja pomiarów ścieków i wód opadowych
 16. Opracowanie zgłoszenia instalacji
 17. Przygotowanie do kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub Marszałka Województwa
 18. Reprezentowanie Firmy podczas postępowań administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
 19. Współpracę z innymi instytucjami kontrolującymi w razie potrzeby,
 20. Konsultacje w zakresie ochrony środowiska
 21. Udział w niektórych audytach Firmy
 22. Współpraca zdalna.